• 13:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:52

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,063,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Z
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:00

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:22

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,100,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 13:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:52

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,331,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 12:20

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 13:42

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
1,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:40

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:02

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,266,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 23:25

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 00:47

  شنبه,16 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,266,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 09:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 10:52

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,266,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 06:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:52

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
2,306,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی