• 08:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,144,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,462,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 08:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,553,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 10:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,557,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 12:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 12:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 14:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
3,875,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 20:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,160,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 20:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 21:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,183,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : K
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,214,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 08:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 09:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,257,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:25

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:55

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,338,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,585,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:25

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 16:55

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 18:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 20:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 05:55

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:25

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,096,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,433,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
5,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:00

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 11:30

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 05:55

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
 • 07:25

  یکشنبه,09 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
9,455,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی