• 13:45

    جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهیدمدنی , تبریز ، ایران
  • 15:45

    جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
4,300,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی