• 16:30

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:52

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
2,900,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:50

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:12

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,209,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 08:50

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 10:12

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,366,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Airbus
سیستمی
 • 11:50

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 13:12

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,370,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : نامشخص
سیستمی
 • 15:50

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:12

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,477,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 21:00

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 22:22

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
3,907,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:10

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:32

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,236,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 16:10

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 17:32

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,564,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : E
مدل : Fokker
سیستمی
 • 14:50

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه شهید دستغیب،شیراز ، ایران
 • 16:12

  جمعه,15 فروردین

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,630,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری