• 13:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,357,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,416,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 07:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 06:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 6 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,585,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,610,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 06:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 07:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:05

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:35

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,681,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 14:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,734,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,784,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 07:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 08:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,824,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 13:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,946,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 09:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,988,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,031,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 13:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 15:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,117,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 16:05

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:35

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,243,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,285,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,387,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,433,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,539,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:35

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:05

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,794,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:40

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:10

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,880,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 09:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,921,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,048,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:35

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:05

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,080,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 16:05

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:35

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,091,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,303,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,440,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,557,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:35

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 18:05

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 15:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,811,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 09:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 11:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 16:05

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:35

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,013,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,066,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,320,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,575,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 22:20

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 23:50

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 15:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,712,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 17:00

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
9,302,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 14:45

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید هاشمی نژاد، مشهد،ایران
 • 16:15

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
11,198,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی