• 10:00

  جمعه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:24

  جمعه,07 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:00

  جمعه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:24

  جمعه,07 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  جمعه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:24

  جمعه,07 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 09:20

  جمعه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 10:44

  جمعه,07 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,711,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:00

  جمعه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:24

  جمعه,07 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,730,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : نامشخص
چارتری
 • 18:15

  جمعه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:39

  جمعه,07 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,780,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Q
مدل : Fokker
چارتری
 • 19:00

  جمعه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 20:24

  جمعه,07 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
6,930,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 3 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
چارتری
 • 18:15

  جمعه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:39

  جمعه,07 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 18:15

  جمعه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 19:39

  جمعه,07 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 4 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
چارتری
 • 10:00

  جمعه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 11:24

  جمعه,07 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
7,380,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : R
مدل : Boeing
چارتری
 • 19:00

  جمعه,07 آذر

فرودگاه کیش , کیش،ایران
 • 20:24

  جمعه,07 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
10,680,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی