• 10:45

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,246,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:50

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:45

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,289,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:45

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,458,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:40

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,628,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 10:45

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,670,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 21:20

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 22:15

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 7 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : ATR
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:40

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
4,978,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:40

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,280,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Boeing
چارتری
 • 10:45

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,476,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
سیستمی
 • 15:30

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 16:25

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,476,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 9 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : McDonnell Douglas
سیستمی
 • 10:45

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,480,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 10:45

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 11:40

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,580,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 1 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Fokker
چارتری
 • 17:45

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:40

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
5,720,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 2 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : Y
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:40

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
6,451,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 5 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی
 • 17:45

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه شهید بهشتی , اصفهان،ایران
 • 18:40

  دوشنبه,17 آذر

فرودگاه مهرآباد , تهران،ایران
7,924,000 ریال

هر نفر

جزییات بیشتر
تنها 8 نفر ظرفیت باقی مانده است
کلاس پرواز : C
مدل : Airbus
سیستمی